Privaatrecht

Het privaatrecht behelst het rechtsgebied dat de betrekkingen regelt tussen personen. Dit kunnen zowel natuurlijke personen alsook rechtspersonen zijn.

Wij kunnen u adviseren over zaken die betrekking hebben op dit rechtsgebied.

Wij procederen ten overstaan van de kantonrechter. Dit betreft alle zaken die in de tweede afdeling van de tweede titel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn opgenomen. Dit zijn zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 25.000, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist; zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000; zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, of een agentuur-, huur- of huurkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering; andere zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt.