Bestuursrecht

Het bestuursrecht behelst het rechtsgebied dat de betrekkingen regelt tussen (rechts)personen en de overheid verdeeld over verschillende organisaties.

Wij kunnen u adviseren over zaken die betrekking hebben op dit rechtsgebied. Denkt u bijvoorbeeld aan een negatieve beschikking van het college van burgemeester en wethouders aangaande uw aanvraag voor een bouwvergunning of een negatieve beschikking aangaande uw uitkeringsaanvraag bij de gemeente of het UWV of een negatieve beschikking die een vreemdeling heeft ontvangen aangaande een Visumaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (de IND). De referent hier in Nederland kan onze hulp inschakelen waardoor wij met de vreemdeling in het buitenland het contact tot stand zullen brengen. In het geval dat een rechtssubject een aanvraag wil doen met betrekking tot het een of het ander, raden wij deze persoon aan om met ons in overleg te treden zodat de aanvraag de meeste kans van slagen zal hebben.

Voor de goede orde zij hier vermeld dat JURIDISOL LEGAL AID vanaf de aanvraag tot aan de onherroepelijke beslissing van de bestuursrechter aan uw zijde zal staan.